worldskills
Yrkes-SM
ECYCUP
Har du vad som krävs?

Vuxenstuderande

 All bedömning avseende vuxenutbildning sker på individuell basis.

För elever som gått en vuxenutbildning

Elever som utbildat eller omskolat sig via Komvux eller annan vuxenutbildare gäller.

Individ ska ha godkänt betyg i Matematik A, Svenska A samt Engelska A alternativt Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1, Matematik 1a, Engelska 5

En komplett elteknisk vuxenutbildning anser ECY vara på sammanlagt minst 1500p och i de 1500p ska ett godkänt Gymnasiearbete innefattas.

" Elsäkerhetsverkets krav för BB1 behörighet ska finnas med eller kompletteras.
De kurserna är:
- Praktisk Ellära
- Elkraftteknik

" Godkänt prov i Skötsel av elanläggning vilket kan erhållas i samband med ECY CUP alternativt via utbildningsanordnare i branschen.

" Minst 1600h lärlingstid

Individuell bedömning görs utifrån tidigare yrkes/utbildningsbakgrund

För individer med Yrkeshögskola

Yrkeshögskoleexamen med elkraftteknisk inriktning och sammanlagt minst 1600h lärlingstid varav LIA kan avräknas.

" Elsäkerhetsverkets krav för BB1 behörighet ska finnas med eller kompletteras.
De kurserna är:
- Praktisk Ellära
- Elkraftteknik

" Godkänt prov i Skötsel av elanläggning vilket kan erhållas i samband med ECY CUP alternativt via utbildningsanordnare i branschen.

" Minst 1600h lärlingstid

Individuell bedömning görs utifrån tidigare yrkes/utbildningsbakgrund

ECY anser att vuxenstuderande ska ha minst 8 veckor APL, (Arbetsplatsförlagt Lärande) att jämföra med elev i gymnasieskolan som skall ha minst 15 veckor APL, Vi har förutsatt att vuxenstuderande har arbetslivserfarenhet som motsvarar 7 veckor.

Vem utbildar?

Det finns flera olika utbildare som erbjuder vuxenutbildning exempelvis Gymnasieskolor, Lernia, Teknikutbildarna m.fl. Utbildningen varierar, allt ifrån heltidsstudier till studier på distans.

Bedömning av utbildning

Elbranschens Centrala Yrkesnämnd, ECY, gör bedömning av vilken komplettering som krävs för att få anställning som elektriker inom Installationsavtalet EIO/SEF.

Handlingar i form av betyg, arbetsgivarintyg, intyg skannas in (PDF) och skickas till karin.bjorklund@eio.se

Skolverket skriver såhär om gymnasiearbetet för vuxenstuderande

För en elev som ska genomföra ett gymnasiearbete inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå gäller ungefär samma bestämmelser som för en elev i gymnasieskolan.

Med gymnasiearbete avses en uppgift om 100 gymnasiepoäng som eleverna genomför inom ramen för examensmålen för det program inom gymnasieskolan som utbildningen huvudsakligen motsvarar.

Anpassning till vuxenutbildningens karaktär

Elevens utbildning kan bestå av kurser från olika ämnen inom gymnasieskolans olika program, men för att eleven ska nå en tänkt gymnasieexamen krävs att de flesta kurserna ryms inom det program där eleven ska genomföra sitt gymnasiearbete.

Det är enligt förordningen för vuxenutbildningen rektorn som för varje elev som genomför ett gymnasiearbete ska utse en lärare att vara ansvarig för gymnasiearbetet.

Betyg på gymnasiearbetet

Som betyg på gymnasiearbetet ska, enligt förordningen om vuxenutbildning, någon av beteckningarna E eller F användas. Om en elev har nått målen för gymnasiearbetet i examensmålen, ska betyget E användas. I annat fall ska betyget F användas.

Betyg på gymnasiearbete ska beslutas av läraren efter att en medbedömare, som har erfarenhet av det kunskaps- eller yrkesområde som gymnasiearbetet avser, har yttrat sig. När gymnasiearbetet helt eller delvis har genomförts som arbetsplatsförlagt lärande ska handledaren vara medbedömare.

Hänvisningar

Om gymnasiearbetet: 2 kap. 3 § och 20 § samt 3 kap. 8 §, förordning (2011:1108) om vuxenutbildning