Vuxenutbildning mot ECY-certifikat

All bedömning avseende vuxenutbildning sker på individuell basis.

För elever som går en vuxenutbildning

För elever som utbildar eller omskolar sig via kommunal vuxenutbildning eller annan utbildningsanordnare gäller samma kursmål som för gymnasieelever. En komplett elteknisk vuxenutbildning ska vara på sammanlagt minst 1.500 p och då ska ett godkänt Gymnasiearbete ingå, t ex genom den studerande dokumenterar sin APL. Därför anser att ECY att den vuxenstuderande ska ha minst 8 veckor APL, (Arbetsplatsförlagt Lärande). Personen ska även besitta kompetens motsvarande kurserna Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1, Matematik 1a och Engelska 5 (lägst betyg E). ECY anser att denna grundläggande kompetens i svenska, matematik och engelska är en förutsättning för att klara av nedanstående kurser och ett yrkesliv som installationselektriker.

ECY rekommenderar följande kurspaket men individuella anpassningar kan göras om lokala medlemsföretag så önskar.
ECY rekommenderar att förvärvad kompetens valideras i enlighet med Sveriges referensram för kvalifikationer. Den som t ex har monterat säkerhetssystem i två år ska ges möjlighet att visa upp sin kompetens och därmed kunna tillgodoräkna sig kursen LARLAM0.

 

kurs

poäng

kurskod

Fastighetsautomation 1

100

AUTFAS01

Datorteknik 1a

100

DAOTAT01a

Praktisk ellära

100

ELLPRA0

Elkraftteknik

100

ELRELF0

Elektromekanik

100

ELRELK0

Energiteknik 1

100

ENEENE01

Servicekunskap

100

FÖSSEV0

Belysningsteknik

100

INSBES0

Elinstallationer

200

INSELI0

Elmotorstyrning

100

INSELS0

Kommunikationsnät 1

100

INSKOM1

Larm, övervakning o säkerhetssystem

100

LARLAM0

Mekatronik 1

100

MEKMEK01

Gymnasiearbete

100

 

Kravet på genomgången utbildning i Skötsel av elanläggningar gäller även vuxenstuderande.


För studerande med Yrkeshögskoleexamen

Yrkeshögskoleexamen med elkraftteknisk inriktning och sammanlagt minst 1600h lärlingstid där LIA kan ingå.

Elsäkerhetsverkets krav för B Auktorisation ska finnas med eller kompletteras.
De kurserna är:
- Praktisk Ellära
- Elkraftteknik

Godkänt prov i Skötsel av elanläggning vilket kan erhållas i samband med Nationellt branschprov alternativt via Certifierade yrkesbedömare eller ETG-skolor. 

Minst 1600h lärlingstid

Individuell bedömning görs utifrån tidigare yrkes/utbildningsbakgrund

Vem utbildar?

Det finns flera olika utbildare som erbjuder vuxenutbildning t ex kommunala gymnasieskolor, Lernia, Teknikutbildarna m.fl. Form och innehåll för olika utbildningar varierar, allt ifrån heltidsstudier till studier på distans. ECY rekommenderar de utbildningsanordnare som har Certifierade yrkesbedömare anställda. 

Bedömning av utbildning

Elbranschens Centrala Yrkesnämnd, ECY, gör en bedömning av vilken komplettering som krävs för att få anställning som elektriker inom Installationsavtalet EIO/SEF.

Handlingar i form av betyg, arbetsgivarintyg, intyg skannas in (PDF) och skickas till din lokala yrkesnämnd (ELY), se kontakt ovan

Betyg på gymnasiearbetet

Som betyg på gymnasiearbetet ska, i enligt förordningen om vuxenutbildning, någon av beteckningarna E eller F användas. Om en elev har nått målen för gymnasiearbetet i examensmålen, ska betyget E användas. I annat fall ska betyget F användas.

Betyg på gymnasiearbete ska beslutas av läraren efter att en medbedömare, som har erfarenhet av det kunskaps- eller yrkesområde som gymnasiearbetet avser, har yttrat sig. När gymnasiearbetet helt eller delvis har genomförts som arbetsplatsförlagt lärande ska handledaren vara medbedömare.