Arbetsplatsförlagt lärande - APL

Elteknikbranschen rekommenderar att det arbetsplatsförlagda lärandet under gymnasietiden ska vara minst 600 timmar (för vuxenstudernade 300 timmar). Skollagens krav är minst 15 veckor med minst 23 timmar arbetstid per vecka. Inom den gymnasiala lärlingsutbildningen ska minst hälften av utbildningen vara arbetsplatsförlagd från om med höstterminen år 1, 2 eller 3.

Det första året på programmet är ofta gemensamt för eleverna. Under år 1 väljer eleven mellan fyra inriktningar:

  • Elteknik
  • Energiteknik
  • Automation
  • Dator- och kommunikationsteknik

Det är huvudmannens ansvar (kommun eller friskola) att skapa ett fungerande samarbete med branschens företag kring det arbetsplatsförlagda lärandet och se till att APL-tiden uppfyller de krav som finns på utbildningen. Det är rektorn som beslutar om hela eller delar av kurser kan förläggas till APL samt hur fördelningen över de tre läsåren ska göras.

Eleven ska ha en handledare på arbetsplatsen. Handledaren måste vara lämplig för uppdraget och ha nödvändiga kunskaper och erfarenheter.

Här kan du ladda ner IN:s handbok för APL-handledare

Om skolan inte kan erbjuda varje elev lagstadgad APL får utbildningen bedrivas endast under två förutsättningar:

  1. Att huvudmannen inte rår över det omständigheter som gör att APL inte kan erbjudas.
  2. Att elevens säkerhet under APL-tiden inte kan garanteras.

Om APL-plats saknas enligt första punkten ska huvudmannen besluta om att motsvarande utbildning anordnas i skolan. Huvudmannen ska dessutom samråda med det lokala programrådet och måste se till att utbildningen så snart som möjligt förläggs till en arbetsplats.