Handledarutbildning APL

Rollen som handledare kan vara mycket givande både för dig som anställd och för den praktikant ditt företag tar emot. Branschens handledarutbildning ger dig redskap för att tiden för APL (arbetsplatsförlagt lärande) ska bli så meningsfull som möjligt för dig, ditt företag, praktikanten och den skolan ni samarbetar med.

Nedanstående utbildning erbjuds via EUU. Klicka här.

Innehåll

-Planering av APL i företaget tillsammans med ansvarig på skolan och företaget.

-Säkerställa att elevens arbete dokumenteras

-Föregå med gott exempel och agera på ett yrkesmässigt sätt

-Introducera eleven på företaget/arbetsplatsen samt redogöra för företagets rutiner och säkerhetsarbete

-Utvärdera genomförd APL tillsammans med skolan och eleven.

-Förstå betydelsen av APL som ett viktigt inslag i elevens yrkesutbildning. Förstå vad som påverkar elevens lärande (enkel pedagogisk orientering)


En allt viktigare del i utbildningen av elektriker är den företagsförlagda delen av utbildningen - APL. För att få en så bra kontakt som möjligt mellan skolan och företaget är förutsättningen att företagen förstår hur skolan arbetar och vad eleverna får lära sig där. Skolan å sin sida måste veta hur företagen arbetar och vilka krav man ställer. Genom att genomgå denna endagsutbildning skapas förutsättningar för förståelsen.

Målgrupp

Den eller de som vid företaget utsetts till att fungera som handledare eller huvudhandledare APL i syfte att ta emot elever från gymnasieskolan El- och Energiprogram inriktning elteknik vid gymnasium.

Utbildningen är öppen för alla företag även de som inte har något samarbete med skolor som är ETG-Partner, se etgsverige.se

Förkunskaper
Inga förkunskaper krävs


Kika gärna i EIOs handbok för APL


Handledare - yrkeslärare - elev

Den viktigaste och mest jordnära kontakten mellan skolan och företaget är den mellan dig som handledare och yrkesläraren och eleven.

Genom handledarutbildning och direkt kontakt med yrkesläraren får du veta hur skolan arbetar, vad den lär ut och vad eleven förväntas kunna.

Genom kontakt med eleven får du veta vad han/hon verkligen kan och lärt sig i skolan och hur eleven fungerar på arbetsplatsen. Det är med andra ord du som bäst kan bedöma om eleven är anställningsbar.
Läs mer i Programrådsguiden: guide-for-programradsledamoter.pdf