Elteknisk validering för anställningsbarhet

Den 30 maj 2016 beslutade ECY att införa en ny valideringsmodell som säkerställer kompetens motsvarande de utbildnings- och praktikkrav som gäller för B Auktorisation enligt Elsäkerhetsverkets behörighetsföreskrifter ELSÄK-FS 2017:4.

Validering genomförs normal på svenska. Som språkstöd har vi utvecklat en modul i appen Lingio. På EUU kan även en engelskspråkig validering genomföras.

Processen börjar med en Generell kartläggning där individen tillsammans med en vägledare/handläggare gör en första kunskaps- och kompetenskartläggning. Insatsen ska vara utforskande och innehåller inga bedömande eller värderande inslag. Här kan "ECY grundläggande självskattning" och "ECY självskattning elteknik" användas. Beräknad tidsåtgång för denna fas är 1 - 2 tim. Utfallet utgör underlag för om en "Fördjupad kartläggning" ska genomföras. Beslut om detta fattas av arbetsförmedlingen eller annan beställare.

Grundlläggande självskattning (.doc)

Självskattning elteknik (.doc)

Fördjupad kartläggning syftar till att kartlägga individens kompetens jämfört med branschens krav för anställningsbarhet. Här beskrivs den modell som tillämpas för elteknisk validering

Intyg utfärdas av ECY som skickar dokumentet via mejl till utföraren.  Intyg exempel